چاپ

قابل توجه اعضا محترم انجمن 

درپي برگزاري مجمع و انتخابات انجمن جديد توسط اتاق بازرگاني باطلاع ميرساند اين انجمن پس از طي مراحل ثبت رسمي و پس از صدورآگهي تاسيس و  درج واعلام در روزنامه رسمي رسميت قانوني يافته شروع به كار خواهد نمود كه اين مراحل مدتي درحدود دو تا سه ماه بطول خواهدانجاميد.

درحال حاضر انجمن توليدكنندگان داروها وفرآورده هاي گياهان دارويي درقالب انجمني كه از قبل بوده وعضو آن هستيد  همچنان  به كار خود ادامه خواهدداد وامور مربوط به اعضا كماكان از اين طريق پيگيري خواهد شد.

                                                                                                                       دبيرخانه انجمن