• انجمن تولیدکنندگان داروها و فرآورده های گیاهان دارویی 1
  • اسلاید 2
loading...

انجمن تولید کنندگان داروها و فراورده‌های گیاهان دارویی

Association of Producers of Herbal Medicines & Products


وب سایت: http://aphm.ir
ایمیل: info@aphm.ir

با همکاری:Back to top

قابل توجه اعضاء محترم انجمن :

قیمتهای تایید شده و نهایی محصولات در سایت سازمان غذا و دارو ، قسمت طبیعی، سنتی، مکمل - قیمت گذاری - فایل مربوط به قیمت گذاری فرآورده های طبیعی تولیدی(انجمن) قابل دریافت و مشاهده می باشد.