* خواهشمند است هنگام تکمیل نمودن فرمها، مثالهای ذکر شده را حذف نموده و سپس مطلب مورد نظر را درج فرمایید.

فرم شماره یک :

** لینک دانلود فرم شماره 1 **

فرم شماره دو  :

** لینک دانلود فرم شماره 2 **

فرم شماره سه  :

** لینک دانلود فرم شماره 3 **

فرم شماره 4 :

** لینک دانلود فرم شماره 4 **

تعهد نامه پرمیکس :

** لینک دانلود تعهد نامه پرمیکس **

لیست محصولات طبیعی اخذ شده از سایت اداره کل داروهای طبیعی ( مورد نیاز جهت تکمیل فرم شماره یک )

** لینک دانلود لیست فرآورده های طبیعی **

 

Back to top

قابل توجه اعضاء محترم انجمن :

قیمتهای تایید شده و نهایی محصولات در سایت سازمان غذا و دارو ، قسمت طبیعی، سنتی، مکمل - قیمت گذاری - فایل مربوط به قیمت گذاری فرآورده های طبیعی تولیدی(انجمن) قابل دریافت و مشاهده می باشد.