* خواهشمند است هنگام تکمیل نمودن فرمها، مثالهای ذکر شده را حذف نموده و سپس مطلب مورد نظر را درج فرمایید.

فرم شماره یک :

** لینک دانلود فرم شماره 1 **

فرم شماره دو  :

** لینک دانلود فرم شماره 2 **

فرم شماره سه  :

** لینک دانلود فرم شماره 3 **

فرم شماره 4 :

** لینک دانلود فرم شماره 4 **

تعهد نامه پرمیکس :

** لینک دانلود تعهد نامه پرمیکس **

لیست محصولات طبیعی اخذ شده از سایت اداره کل داروهای طبیعی ( مورد نیاز جهت تکمیل فرم شماره یک )

** لینک دانلود لیست فرآورده های طبیعی **

 

Back to top

به نام خدا

با توجه به شرایط موجود کشور،تشکیل مجمع انجمن در اتاق بازرگانی به تعویق افتاده است لذا از کلیه اعضاء محترم انجمن که تاکنون ثبت نام ننموده اند تقاضا می گردد در اسرع وقت نسبت به اخذ کارت عضویت اتاق بازرگاني استان محل فعالیت خود اقدام نمایند. اعضائی که دارای کارت عضویت اتاق بازرگاني یا کارت بازرگانی معتبر می باشند نیازی به اخذ مجدد کارت عضویت ندارند. کارت عضویت اتاق بازرگاني استان محل فعالیت و یا کارت بازرگانی جهت ارائه به اتاق بازرگانی ایران جهت تشکیل مجمع انجمن در اتاق بازرگاني مورد نیاز می باشد.

توجه داشته باشید که کارت عضویت اتاق بازرگاني استان برای ارائه کافی است و نیازی به تقاضای دریافت کارت بازرگانی نمی باشد ولی کلیه اشخاص حقوقی که دارای کارت بازرگانی می باشند می توانند آن را ارائه نمایند و در چنین شرایطی نیاز به کارت عضویت اتاق بازرگانی استان نمی باشد. اعضائی که دارای کارت عضویت اتاق یا کارت بازرگانی نمی باشند امکان عضویت در انجمن تولید کنندگان در اتاق بازرگانی را پیدا نخواهند کرد.

خواهشمند است حداکثر تا تاریخ 1399/02/10 کپی کارت مربوطه را به انجمن تحویل یا مدرکی دال بر اقدام جهت اخذ کارت ارائه نمایند.

 

باتشکر
دبیرخانه انجمـن