به نام خدا

شرح مختصری از تاریخچه تاسیس، شروع به فعالیت و اهداف انجمن تولید کنندگان داروها و فرآورده های گیاهان دارویی 

انجمن تولید کنندگان داروها و فرآورده های گیاهان دارویی در تاریخ بیست و هفتم خردادماه سال هزار و سیصد و شصت و پنج تحت شماره 3124 در اداره ثبت شرکتها به نام « موسسه کانون تولید کنندگان فرآورده های گیاهان داروئی و داروهای سنتی » به ثبت رسید.

از اهداف تشکیل انجمن که در اساسنامه آن نیز به ثبت رسیده است می توان به ایجاد امکانات و تشویق سرمایه گذاری و تولید داروهای گیاهی با استفاده از مواهب طبیعی کشور نام برد.

موسسین آن شامل مجتمع صنایع سنتی دینه ایران به نمایندگی آقای محمد کریم ابراهیمی قاجار، شرکت گل دارو به نمایندگی آقای بشیر بختی، شرکت ایران داروک به نمایندگی آقای دکتر ابوالقاسم سلطانی و شرکت گیاه دارو به نمایندگی آقای دزیانیان و مدیران موسسه و دارندگان حق امضاء آقای دکتر ابوالقاسم سلطانی بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای محمد کریم ابراهیمی قاجار بسمت نایب رئیس هیات مدیره، آقای بشیر بختی بسمت دبیر کانون و مسئول امور مالی و آقای دزیانیان بسمت مسئول روابط عمومی و انتشارات کانون انتخاب گردیدند.

-        اهداف و وظایف « موسسه کانون تولید کنندگان فرآورده های گیاهان داروئی و داروهای سنتی »طبق اولین اساسنامه ثبت شده در سال 1365 به شرح ذیل می باشد :

« هدف اساسی کانون عبارت است از ایجاد امکانات جهت راهنمائی، ارشاد و ارائه خدمات دارویی گیاهی مطلوب در سطح کشور، تلاش برای رسیدن به حد خودکفایی در امر دارو و حفظ حقوق حرفه ای و شئون اجتماعی اعضای خود و احیای طب سنتی .»

-         اهم وظایف کانون برای نیل به اهداف نامبرده فوق عبارت است از :

الف : تامین هر چه بیشتر این مقصود که کانون مرجع اصلی و صالح برای تحصیل حقوق و اختیارات قانونی در امور کلی و حرفه ای داروسازی گیاهی و تولید کنندگان فرآورده های گیاهان داروئی و بهداشتی کشور میباشد.

ب : تهیه، تنظیم و طرح قوانین و آیین نامه های مقتضی برای اصلاح مقررات موجود در امور مربوط به داروسازی گیاهی و تسلیم آن به مراجع رسمی.

ج : ایجاد تسهیلات لازم برای شرکت تعاونی .

د : تقویت و حمایت صنایع داروسازی گیاهی در جهت قطع وابستگی امور دارو .

شش مستمر در بالا بردن سطح علمی، فنی و اقتصادی داروسازی گیاهی کشور به موازات تحولات جهانی و همکاری با مراکز علمی و دانشگاهی و موسسات تحقیقاتی گیاهی داخلی و خارجی .

و : تقویت روحیه همکاری و هماهنگی بین موسسات مختلف داروسازی گیاهی ایران در مبارزه علیه مشکلات حرفه ای مشترک .

ز : ایجاد امکانات و شرایط بهتر در موسسات مختلف داروسازی گیاهی خصوصا از لحاظ کیفیت و کمیت محصول و جلوگیری از دخالت افراد فاقد صلاحیت در حرفه داروسازی گیاهی .

ح : انجام خدمات، اقدامات و مشاورات فنی، علمی و عملی به اعضای کانون برای تحکیم هر چه بیشتر فعالیتهای عادلانه و آگاهانه موسسات مذکور در رفع موانع و مشکلات حرفه ای .

در ادامه فعالیت انجمن، به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1381/02/25 وآگهی تغییرات ثبت شده در روزنامه رسمی مورخ 1381/04/22 نام آن  از « موسسه کانون تولید کنندگان فرآورده های گیاهان دارویی و داروهای سنتی » به «موسسه انجمن تولیدکنندگان داروها و فرآورده های گیاهان دارویی» تغییر یافت.

همچنین در همین سال و به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1381/11/14 وآگهی تغییرات ثبت شده در روزنامه رسمی مورخ 1382/04/17 اعضاء هیات مدیره به مدت 2 سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت ایران داروک به نمایندگی آقای دکتر سید جعفر میرفخرایی ، شرکت گل دارو به نمایندگی آقای دکتر محمود فلامرزیان، شرکت صنایع دینه ایران به نمایندگی آقای محمد کریم ابراهیمی قاجار، شرکت زردبند به نمایندگی آقای وحید گرجی، شرکت باریج اسانس به نمایندگی آقای حسین حجازی، بعنوان اعضای اصلی و شرکت گیاه دارو به نمایندگی آقای حسین کوچک زاده ،و شرکت کشت نباتات دارویی و صنعتی ایران به نمایندگی آقای سید علی مجد الاشرفی بعنوان اعضاء علی البدل انتخاب گردیدند، همچنین آقای دکتر محمود فلامرزیان بعنوان رییس هیئت مدیره، آقای محمد کریم ابراهیمی قاجار  بعنوان نائب رییس هیئت مدیره و آقای دکتر میرفخرایی به سمت دبیر انجمن تعیین گردیدند.

در سال 1388 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1388/12/25وآگهی تغییرات ثبت شده در روزنامه رسمی مورخ 23/02/1389 اعضاء هیات مدیره به مدت 2 سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت کشت و صنعت نیاک به نمایندگی آقای دکتر سید جعفر میرفخرایی، شرکت گل دارو به نمایندگی آقای دکتر محمود فلامرزیان، شرکت ایران داروک به نمایندگی آقای نادر انوری زاده ، شرکت زردبند به نمایندگی آقای وحید گرجی و شرکت باریج اسانس به نمایندگی آقای حسین حجازی بعنوان اعضای اصلی و شرکت صنایع دینه ایران به نمایندگی آقای سیروس حسن کلهری و شرکت خرمان به نمایندگی آقای علی نظر صالح نیا به سمت اعضاء علی البدل تعیین گردیدند. همچنین طبق صورتجلسه هیات مدیره آقای دکتر فلامرزیان بعنوان رییس هیات مدیره، آقای حسین حجازی بعنوان نائب رییس هیات مدیره، آقای دکتر میرفخرایی بعنوان دبیر انجمن و آقای وحید گرجی به عنوان خزانه دار و آقای نادر انوری زاده به عنوان مسئول روابط عمومی تعیین گردیدند .

 در سال 1390 بموجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1390/03/24 وآگهی تغییرات ثبت شده در روزنامه رسمی مورخ 1390/07/17، اساسنامه جدیدی مشتمل بر 9 ماده به تصویب رسیده و جایگزین اساسنامه قبلی انجمن میگردد.

 همچنین در همین سال و به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1390/12/07 وآگهی تغییرات ثبت شده در روزنامه رسمی مورخ 1391/03/11 اعضاء هیات مدیره به مدت 2 سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت گل دارو به نمایندگی آقای دکتر محمود فلامرزیان، شرکت صنایع دینه ایران به نمایندگی آقای سیروس حسن کلهری، شرکت زردبند به نمایندگی آقای وحید گرجی، شرکت باریج اسانس به نمایندگی خانم مریم نیکزاد، شرکت ایران داروک به نمایندگی آقای محمدرضا زرگرزاده، بعنوان اعضای اصلی و شرکت رازک به نمایندگی آقای محمد کرباسی و شرکت داروسازی پورسینا به نمایندگی آقای عباس علی محمدی بعنوان اعضاء علی البدل انتخاب گردیدند، همچنین آقای دکتر محمود فلامرزیان بعنوان رییس هیئت مدیره، آقای سیروس حسن کلهری بعنوان نائب رییس هیئت مدیره و آقای دکتر میرفخرایی به سمت دبیر انجمن تعیین گردیدند.

در سال 1392 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1392/05/15 وآگهی تغییرات ثبت شده در روزنامه رسمی مورخ 1392/08/08 اعضاء هیات مدیره به مدت 2 سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت گل دارو به نمایندگی آقای دکتر محمود فلامرزیان، شرکت صنایع دینه ایران به نمایندگی آقای سیروس حسن کلهری، شرکت ایران داروک به نمایندگی آقای مهدی بلوچستانی، شرکت باریج اسانس به نمایندگی خانم مریم نیکزاد، شرکت زردبند به نمایندگی آقای وحید گرجی، شرکت حکیم مومن تبریزی به نمایندگی آقای حسین ابراهیمیان و شرکت نوتِک فار به نمایندگی آقای دکتر سید صدرالدین نبوی، بعنوان اعضاء اصلی و شرکت سپید طب یه نمایندگی خانم رویا پورشقاقی بعنوان عضو علی البدل انتخاب گردیدند و شرکت رازک  به نمایندگی آقای میرعلی چاوش زاده بعنوان بازرس اصلی و خانم آزاده یعقوبیان به نمایندگی از شبکه ملی پژوهش و فناوری گیاهان داروئی بعنوان بازرس علی البدل به مدت یکسال انتخاب گردیدند. همچنین آقای دکتر محمود فلامرزیان بعنوان رییس هیئت مدیره، آقای وحید گرجی بعنوان نائب رییس هیئت مدیره و آقای دکتر میرفخرایی به سمت دبیر انجمن تعیین گردیدند.

در سال 1394 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1394/05/31 وآگهی تغییرات ثبت شده در روزنامه رسمی مورخ 1395/01/21 تصمیمات به این شرح اتخاد گردیده است که اعضاء هیات مدیره به مدت 2 سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت گل دارو به نمایندگی آقای دکتر محمود فلامرزیان به سمت عضو و رئیس هیئت مدیره، شرکت صنایع دینه ایران به نمایندگی آقای سیروس حسن کلهری عضو هیات مدیره ، شرکت باریج اسانس به نمایندگی خانم لاله حجازی عضو هیات مدیره شرکت زردبند به نمایندگی آقای وحید گرجی به سمت عضو ونائب رئیس هیئت مدیره، شرکت حکیم مومن تبریزی به نمایندگی آقای حسین ابراهیمیان عضو هیات مدیره و شرکت نوتِک فار به نمایندگی آقای دکتر سید صدرالدین نبوی به سمت عضو هیات مدیره ، شرکت آرشام دارو به نمایندگی آقای دکتر شمسعلی رضازاده عضو هیات مدیره و شرکت گیاهان سبز زندگی به نمایندگی آقای جمال الدین جلالی بعنوان اعضاء اصلی و شرکت گیاه اسانس به نمایندگی آقای محمد هادی سلیمانی بعنوان عضو علی البدل و آقای دکتر سید جعفر میرفخرایی بعنوان دبیر انجمن انتخاب گردیدند، همچنین خانم آزاده یعقوبیان بعنوان بازرس اصلی و شرکت پورسینا  و بعنوان بازرس علی البدل به مدت یکسال انتخاب گردیدند.

در سال 1396 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1396/08/09 وآگهی تغییرات ثبت شده در روزنامه رسمی مورخ 1397/04/12 تصمیمات به این شرح اتخاد گردیده است که، آدرس انجمن به نشانی خیابان ایتالیا،  خیایان نادری پلاک 2، طبقه اول، واحد 206  تغییر یافته و تعداد اعضاء هیئت مدیره 7 عضو اصلی و 2 عضو علی البدل تایید شد و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.

 همچنین اعضاء هیات مدیره به مدت 2 سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت لابراتوارهای داروهای گیاهی  طبیعت زنده به نمایندگی آقای دکتر سید جعفر میر فخرایی به سمت عضو هیات مدیره ودبیر انجمن، شرکت گل دارو به نمایندگی آقای دکتر محمود فلامرزیان به سمت عضو ورئیس هیئت مدیره، شرکت زردبند به نمایندگی آقای وحید گرجی به سمت عضو و نائب رئیس هیئت مدیره و خزانه دار، شرکت آرشام دارو به نمایندگی آقای دکتر شمسعلی رضازاده عضو هیات مدیره، شرکت یاس دارو به نمایندگی آقای دکتر غلامرضا امین عضو هیات مدیره، شرکت نوتِک فار به نمایندگی آقای دکتر سید صدرالدین نبوی عضو هیات مدیره و شرکت باریج اسانس به نمایندگی خانم لاله حجازی عضو هیات مدیره ، بعنوان اعضاء اصلی و پژوهشکده گیاهان دارویی به نمایندگی سید سعید میرحسینیان و شرکت داروسازی اکسیر گل سرخ به نمایندگی خانم مرضیه سنوئی بعنوان اعضاء علی البدل هیئت مدیره انتخاب گردیدند، همچنین شرکت پورسینا  به نمایندگی آقای عباسعلی شهابی یونسی بعنوان بازرس اصلی و شرکت زیست تخمیر به نمایندگی خانم سحر بهمنی بعنوان بازرس علی البدل به مدت یکسال انتخاب گردیدند.

درسال 1399 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1399/02/14 و آگهی تغییرات ثبت شده تصمیمات به این شرح اتخاذ گردیده است که، اعضاء هیات مدیره به مدت 2 سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت آدونیس کیش به نمایندگی آقای دکتر سید جعفر میر فخرایی به سمت عضو هیات مدیره و دبیر انجمن، شرکت گل دارو به نمایندگی آقای دکتر محمود فلامرزیان به سمت عضو و رئیس هیئت مدیره، شرکت نوتِک فار به نمایندگی آقای دکتر سید صدرالدین نبوی به سمت عضو و نائب رئیس هیات مدیره، شرکت داروسازی اکسیر گل سرخ به نمایندگی خانم مرضیه سنوئی بعنوان عضو هیات مدیره و خزانه دار، شرکت باریج اسانس به نمایندگی خانم لاله حجازی عضو هیات مدیره ، شرکت تک ژن زیست  به نمایندگی خانم دکتر مریم تاج آبادی ابراهیمی عضو هیات مدیره ، شرکت گیاهان سبز زندگی به نمایندگی آقای علی جلالی عضو هیات مدیره ، بعنوان اعضاء اصلی و شرکت آرشام دارو به نمایندگی آقای دکتر شمسعلی رضازاده و شرکت یاس دارو به نمایندگی آقای دکتر غلامرضا امین، بعنوان اعضاء علی البدل هیئت مدیره انتخاب گردیدند، همچنین شرکت پورسینا  به نمایندگی آقای عباسعلی شهابی یونسی بعنوان بازرس اصلی و شرکت متین آسا فارمد به نمایندگی آقای علیرضا فرمهینی فراهانی بعنوان بازرس علی البدل به مدت یکسال انتخاب گردیدند.

طی سالهای اخیر انجمن تعاملات گسترده ای با سازمان غذا و دارو ، معاونت علم وفناوری ریاست جمهوری وستاد گیاهان دارویی ،شبکه ملی پژوهش وفناوری گیاهان دارویی، وزارت صنعت معدن تجارت، سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان و همچنین سایر نهاد های مرتبط داشته است از طرفی فعالیت گسترده کمیسیون قیمت گذاری با خروجی 1460 پرونده تعیین قیمت سه گانه در سال 1399و بازرسی انجمن که همگی در راستای اهداف انجمن بوده است ، تقویت بنیه تولید و تولیدکنندگان و افزایش بازدهی از نظر منابع و وقت و... را در پی داشته است .

 در این سالها فعالیت انجمن سرعت و وسعت بیشتری پیدا کرده به گونه ای که در حال حاضر با داشتن تعداد 359 عضو، انجمنی فعال و پویا می باشد.

به روز رسانی 1400.1.22

Back to top

قابل توجه اعضاء محترم انجمن ،

پیرو نامه شماره 665/18352 مورخ 1400/04/09 اداره کل داروهای طبیعی سازمان غذا و دارو، پرونده های قیمت گذاری فرآورده های طبیعی می بایست توسط شرکت ها بصورت الکترونیک، مستقیماً برای آن اداره کل در نرم افزار اتوماسیون چارگون ارسال گردد.