به نام خدا

شرح مختصری از تاریخچه تاسیس، شروع به فعالیت و اهداف انجمن تولید کنندگان داروها و فرآورده های گیاهان دارویی 

انجمن تولید کنندگان داروها و فرآورده های گیاهان دارویی در تاریخ بیست و هفتم خردادماه سال هزار و سیصد و شصت و پنج تحت شماره 3124 در اداره ثبت شرکتها به نام « موسسه کانون تولید کنندگان فرآورده های گیاهان داروئی و داروهای سنتی » به ثبت رسید.

از اهداف تشکیل انجمن که در اساسنامه آن نیز به ثبت رسیده است می توان به ایجاد امکانات و تشویق سرمایه گذاری و تولید داروهای گیاهی با استفاده از مواهب طبیعی کشور نام برد.

موسسین انجمن شامل مجتمع صنایع سنتی دینه ایران به نمایندگی آقای محمد کریم ابراهیمی قاجار، شرکت گل دارو به نمایندگی آقای بشیر بختی، شرکت ایران داروک به نمایندگی آقای دکتر ابوالقاسم سلطانی و شرکت گیاه دارو به نمایندگی آقای دزیانیان و مدیران موسسه و دارندگان حق امضاء آقای دکتر ابوالقاسم سلطانی بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای محمد کریم ابراهیمی قاجار بسمت نایب رئیس هیات مدیره، آقای بشیر بختی بسمت دبیر کانون و مسئول امور مالی و آقای دزیانیان بسمت مسئول روابط عمومی و انتشارات کانون انتخاب گردیدند.

- اهداف و وظایف انجمن طبق اولین اساسنامه ثبت شده در سال 1365 به شرح ذیل می باشد :

« هدف اساسی کانون عبارت است از ایجاد امکانات جهت راهنمائی، ارشاد و ارائه خدمات دارویی گیاهی مطلوب در سطح کشور، تلاش برای رسیدن به حد خودکفایی در امر دارو و حفظ حقوق حرفه ای و شئون اجتماعی اعضای خود و احیای طب سنتی .»

- اهم وظایف کانون برای نیل به اهداف نامبرده فوق عبارت است از :

الف : تامین هر چه بیشتر این مقصود که کانون مرجع اصلی و صالح برای تحصیل حقوق و اختیارات قانونی در امور کلی و حرفه ای داروسازی گیاهی و تولید کنندگان فرآورده های گیاهان داروئی و بهداشتی کشور میباشد.

ب : تهیه، تنظیم و طرح قوانین و آیین نامه های مقتضی برای اصلاح مقررات موجود در امور مربوط به داروسازی گیاهی و تسلیم آن به مراجع رسمی.

ج : ایجاد تسهیلات لازم برای شرکت تعاونی .

د : تقویت و حمایت صنایع داروسازی گیاهی در جهت قطع وابستگی امور دارو .

ه : کوشش مستمر در بالا بردن سطح علمی، فنی و اقتصادی داروسازی گیاهی کشور به موازات تحولات جهانی و همکاری با مراکز علمی و دانشگاهی و موسسات تحقیقاتی گیاهی داخلی و خارجی .

و : تقویت روحیه همکاری و هماهنگی بین موسسات مختلف داروسازی گیاهی ایران در مبارزه علیه مشکلات حرفه ای مشترک .

ز : ایجاد امکانات و شرایط بهتر در موسسات مختلف داروسازی گیاهی خصوصا از لحاظ کیفیت و کمیت محصول و جلوگیری از دخالت افراد فاقد صلاحیت در حرفه داروسازی گیاهی . 

ح : انجام خدمات، اقدامات و مشاورات فنی، علمی و عملی به اعضای کانون برای تحکیم هر چه بیشتر فعالیتهای عادلانه و آگاهانه موسسات مذکور در رفع موانع و مشکلات حرفه ای .

در ادامه فعالیت انجمن، به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 25/02/1381 وآگهی تغییرات ثبت شده در روزنامه رسمی مورخ 22/04/1381 نام انجمن از « کانون تولید کنندگان فرآورده های گیاهان دارویی و داروهای سنتی » به « انجمن تولیدکنندگان داروها و فرآورده های گیاهان دارویی» تغییر یافته است.

همچنین در همین سال و به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 14/11/1381 وآگهی تغییرات ثبت شده در روزنامه رسمی مورخ 11/04/1382 اعضاء هیات مدیره به مدت 2 سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت گل دارو به نمایندگی آقای دکتر محمود فلامرزیان، شرکت صنایع دینه ایران به نمایندگی آقای محمد کریم ابراهیمی قاجار، شرکت زردبند به نمایندگی آقای وحید گرجی، شرکت باریج اسانس به نمایندگی آقای حسین حجازی، بعنوان اعضای اصلی شرکت گیاه دارو به نمایندگی آقای حسین کوچک زاده ،و شرکت کشت نباتات دارویی و صنعتی ایران به نمایندگی آقای سید علی مجد الاشرفی بعنوان اعضاء علی البدل انتخلب گردیدند، همچنین آقای دکتر محمود فلامرزیان بعنوان رییس هیئت مدیره، آقای محمد کریم ابراهیمی قاجار  بعنوان نائب رییس هیئت مدیره و آقای دکتر میرفخرایی به سمت دبیر انجمن تعیین گردیدند.

در سال 1388 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 25/12/1388 وآگهی تغییرات ثبت شده در روزنامه رسمی مورخ 23/02/1389 اعضاء هیات مدیره به مدت 2 سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت کشت و صنعت به نمایندگی آقای دکتر سید جعفر میرفخرایی، شرکت گل دارو به نمایندگی آقای دکتر محمود فلامرزیان، شرکت ایران داروک به نمایندگی آقای نادر انوری زاده ، شرکت زردبند به نمایندگی آقای وحید گرجی و شرکت باریج اسانس به نمایندگی آقای حسن حجازی بعنوان اعضای اصلی و شرکت صنایع دینه ایران به نمایندگی آقای سیروس حسن کلهری و شرکت خرمان به نمایندگی آقای علی نظر صالح نیا به سمت اعضاء علی البدل تعیین گردیدند. همچنین طبق صورتجلسه هیات مدیره آقای دکتر فلامرزیان بعنوان رییس هیات مدیره، آقای حسین حجازی بعنوان نائب رییس هیات مدیره، آقای دکتر میرفخرایی بعنوان دبیر انجمن و آقای وحید گرجی به عنوان خزانه دار و آقای نادر انوری زاده به عنوان مسئول روابط عمومی تعیین گردیدند . 

 در سال 1390 بموجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 24/03/1390 وآگهی تغییرات ثبت شده در روزنامه رسمی مورخ 17/07/1390، اساسنامه جدیدی مشتمل بر 9 ماده به تصویب رسیده و جایگزین اساسنامه قبلی انجمن میگردد.

 همچنین در همین سال و به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 07/12/1390 وآگهی تغییرات ثبت شده در روزنامه رسمی مورخ 11/03/1391 اعضاء هیات مدیره به مدت 2 سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت گل دارو به نمایندگی آقای دکتر محمود فلامرزیان، شرکت صنایع دینه ایران به نمایندگی آقای سیروس حسن کلهری، شرکت زردبند به نمایندگی آقای وحید گرجی، شرکت باریج اسانس به نمایندگی خانم مریم نیکزاد، شرکت ایران داروک به نمایندگی آقای محمدرضا زرگرزاده، بعنوان اعضای اصلی و شرکت رازک به نمایندگی آقای محمد کرباسی و شرکت داروسازی پورسینا به نمایندگی آقای عباس علی محمدی بعنوان اعضاء علی البدل انتخلب گردیدند، همچنین آقای دکتر محمود فلامرزیان بعنوان رییس هیئت مدیره، آقای سیروس حسن کلهری بعنوان نائب رییس هیئت مدیره و آقای دکتر میرفخرایی به سمت دبیر انجمن تعیین گردیدند.

در سال 1392 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 15/05/1392 وآگهی تغییرات ثبت شده در روزنامه رسمی مورخ 0808/1392 اعضاء هیات مدیره به مدت 2 سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت گل دارو به نمایندگی آقای دکتر محمود فلامرزیان، شرکت صنایع دینه ایران به نمایندگی آقای سیروس حسن کلهری، شرکت ایران داروک به نمایندگی آقای مهدی بلوچستانی، شرکت باریج اسانس به نمایندگی خانم مریم نیکزاد، شرکت زردبند به نمایندگی آقای وحید گرجی، شرکت حکیم مومن تبریزی به نمایندگی آقای حسین ابراهیمیان و شرکت نوتکفار به نمایندگی آقای دکتر سید صدرالدین نبوی، بعنوان اعضاء اصلی و شرکت سپید طب یه نمایندگی خانم رویا پورشقاقی بعنوان عضو علی البدل انتخاب گردیدند و شرکت رازک  به نمایندگی آقای میرعلی چاوش زاده بعنوان بازرس اصلی و خانم آزاده یعقوبیان به نمایندگی از شبکه ملی پژوهش و فناوری گیاهان داروئی بعنوان بازرس علی البدل به مدت یکسال انتخاب گردیدند. 

در سال 1394 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 31/05/1394 وآگهی تغییرات ثبت شده در روزنامه رسمی مورخ 21/01/1395 تصمیمات به این شرح اتخاد گردیده است که، تعداد اعضاء هیئت مدیره مرکب از 8 عضو اصلی و 1 عضو علی البدل می باشد و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردیده است، همچنین اعضاء هیات مدیره به مدت 2 سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت گل دارو به نمایندگی آقای دکتر محمود فلامرزیان به سمت رئیس هیئت مدیره، شرکت صنایع دینه ایران به نمایندگی آقای سیروس حسن کلهری، شرکت باریج اسانس به نمایندگی خانم لاله حجازی، شرکت زردبند به نمایندگی آقای وحید گرجی به سمت نائب رئیس هیئت مدیره، شرکت حکیم مومن تبریزی به نمایندگی آقای حسین ابراهیمیان و شرکت نوتکفار به نمایندگی آقای دکتر سید صدرالدین نبوی به سمت خزانه دار، شرکت آرشام دارو به نمایندگی آقای دکتر شمسعلی رضازاده و شرکت گیاهان سبز زندگی به نمایندگی آقای جمال الدین جلالی بعنوان اعضاء اصلی و شرکت گیاه اسانس به نمایندگی آقای محمد هادی سلیمانی بعنوان عضو علی البدل و آقای دکتر سید جعفر میرفخرایی بعنوان دبیر انجمن انتخاب گردیدند، همچنینخانم آزاده یعقوبیان بعنوان بازرس اصلی و  شرکت پورسینا  و بعنوان بازرس علی البدل به مدت یکسال انتخاب گردیدند. 

در سال 1396 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 09/08/1396 وآگهی تغییرات ثبت شده در روزنامه رسمی مورخ 12/04/1397 تصمیمات به این شرح اتخاد گردیده است که، آدرس انجمن به نشانی خیابان ایتالیا، پلاک 2، طبقه اول، واحد 206  تغییر یافته و تعداد اعضاء هیئت مدیره مرکب از 7 عضو اصلی و 2 عضو علی البدل می باشد و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردیده است، همچنین اعضاء هیات مدیره به مدت 2 سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت لابراتوارهای داروهای گیاهی  طبیعت زنده به نمایندگی آقای دکتر سید جعفر میر فخرایی به سمت دبیر انجمن، شرکت گل دارو به نمایندگی آقای دکتر محمود فلامرزیان به سمت رئیس هیئت مدیره، شرکت زردبند به نمایندگی آقای وحید گرجی به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و خزانه دار، شرکت آرشام دارو به نمایندگی آقای دکتر شمسعلی رضازاده، شرکت یاس دارو به نمایندگی آقای دکتر غلامرضا امین، شرکت نوتکفار به نمایندگی آقای دکتر سید صدرالدین نبوی و شرکت باریج اسانس به نمایندگی خانم لاله حجازی، بعنوان اعضاء اصلی و پژوهشکده گیاهان دارویی به نمایندگی سید سعید میرحسینیان و شرکت داروسازی اکسیر گل سرخ به نمایندگی خانم مرضیه سنوئی بعنوان اعضاء علی البدل هیئت مدیره انتخاب گردیدند، همچنین شرکت پورسینا  به نمایندگی آقای عباسعلی شهابی یونسی بعنوان بازرس اصلی و شرکت زیست تخمیر به نمایندگی خانم سحر بهمنی بعنوان بازرس علی البدل به مدت یکسال انتخاب گردیدند.

طی سالهای اخیر انجمن تعاملات گسترده ای با سازمان غذا و دارو ، سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان و همچنین سایر نهاد های مرتبط داشته است که این تعاملات در راستای اهداف انجمن از جمله پیگیری مطالبات صنفی، تقویت صنعت داروسازی گیاهی، راهنمایی اعضاء در راستای بهبود شرایط تولید و ... بوده است، لذا در این سالها فعالیت انجمن سرعت و وسعت بیشتری پیدا کرده به گونه ای که در حال حاضر با داشتن تعداد 200 عضو و اهتمام هر چه بیشتر اعضاء هیئت مدیره و استخدام نیروهای متخصص و کارآزموده، انجمنی فعال و پویا می باشد.

همچنین پس از تفویض اختیار قیمت گذاری به انجمن ،کمیسیون قیمت گذاری متشکل ازتعدادی از اعضاء هیأت مدیره و متخصصین و کارشناسان، رسیدگی به پرونده ها و کارشناسی قیمت ها را بعهده دارند و انجمن موفق شده است در سال 1394 به تعداد 137 ،در سال 1395 به تعداد 181 و درسال 1396به تعداد 264 پرونده ، و تا تاریخ منتهی به 30/07/97 به تعداد   پرونده رسیدگی و قیمت محصولات را تعیین نماید .

Back to top

قابل توجه اعضاء محترم انجمن :

قیمتهای تایید شده و نهایی محصولات در سایت سازمان غذا و دارو ، قسمت طبیعی، سنتی، مکمل - قیمت گذاری - فایل مربوط به قیمت گذاری فرآورده های طبیعی تولیدی(انجمن) قابل دریافت و مشاهده می باشد.